Global leverantör av lösningar för avloppsrening

Över 14 års tillverkningserfarenhet

Vad är slamavvattning och vad används det till?

附图1

När du tänker på att avvattna kan dessa tre frågor dyka upp i ditt huvud;vad är syftet med avvattning?Vad är avvattningsprocessen?Och varför är avvattning nödvändigt?Fortsätt läsa för dessa svar och mer.

Vad är syftet med avvattning?

Slamavvattning separerar slam i vätskor och fasta ämnen för att minimera avfallet.Det finns olika tekniker för slamavvattning, inklusive plåt- och ram- och bandfilterpressar, centrifugering, skruvpressning och geomembran.Utöver dessa finns det andra alternativ.

Det är viktigt att notera att avvattningen inte är avsedd att behandla slammet eller vätskan, den separerar endast de fasta och flytande komponenterna så att det är enklare och mer kostnadseffektivt att hantera de separata faserna för slutförvaring.När slammet har awattnats kan både de fasta och flytande komponenterna innehålla föroreningar som måste behandlas separat.

Vad är avvattningsprocessen?

Innan avvattningsprocessen kan påbörjas måste slammet konditioneras genom antingen mineralkemikalier som järnsalter och kalk.Eller organiska kemikalier som koaguleringsmedel och flockningsmedel.Efter konditionering av slammet förtjockas det sedan genom antingen flotation, gravitationsband, en förtjockningstrumma/skruvtrumma eller en centrifug.

När konditioneringssteget är klart är det nu dags att analysera vilken avvattningsteknik som är lämplig.Valet av en slambehandlingsmetod är beroende av flera faktorer, inklusive egenskaper, volym, tidpunkt och tillgängliga deponeringsalternativ.De tre vanligaste avvattningsalternativen är bandfilter, Centrifuge och ramfilterpress.För att ta reda på vilken avvattningsmetod som är rätt för dig,kolla uppvår mer djupgående förklaring av de tre metoderna.

Varför är avvattning nödvändigt?

De två huvudsakliga syftena med slamavvattning är föravfallsminimeringoch att uppnå total kostnadseffektivitet för bortskaffande.Dessutom kan stabiliserat slam hanteras säkrare och kan minska hälsorisker.En del slam har faktiskt en stor fördelaktig återanvändning och kan appliceras på land.Generellt sett är både den offentliga och den privata sektorn skyldiga att göra sig av med slam på ett sätt som är godkänt av tillsynsmyndigheter och är i linje med deras egna organisatoriska krav och miljösäkert.

Slamavvattning är vanligtvis inriktad på att minska slammets vikt och volym så att deponeringskostnaderna – inklusive transporter – hålls till ett minimum.Vattenavlägsnande är det primära sättet att minska volymen innan slamavfall kan behandlas eller bortskaffas på det mest ekonomiska sättet.

Välja den optimala tekniken?

Som vi nämnde tidigare är valet av en slambehandlingsmetod beroende av flera faktorer, inklusive egenskaper, volym, tidpunkt och tillgängliga deponeringsalternativ.

När du söker efter avvattningstjänster är det viktigt att leta efter en partner som kan erbjuda en omfattande svit avavvattningstjänsteroch tillämpa rätt teknik för dina specifika problem för att tillhandahålla den mest kostnadseffektiva lösningen.

附图2


Posttid: 2022-13-13